close

Upozorňujeme zákazníkov na povinnosť vyplnenia tlačiva pri reklamáciách. Bez tohto tlačiva nebudeme preberať reklamácie. Nájdete na: https://1.supernaradie.sk/sk/content/2-legal-notice

I. Úvodné ustanovenia

 • 1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi, Milan Spratek Elektro - kovo, zastúpené Milanom Spratekom, miesto podnikania Moskovská 129/5, 03601 Martin, IČO: 11941499, IČ DPH: SK1020488612, Živnostenský register č. 506-27779 vedený Obvodným úradom v Martine, (ďalej len 'Predávajúci') a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.1.supernaradie.sk (ďalej len 'internetová stránka Predávajúceho') podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len 'Kupujúci'), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
 • 1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z..
 • 1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len 'tovar') uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

II. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 • 2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len 'objednávka'), prostredníctvom vyplneného objednávkového formulára zaslaného na adresu sídla Predávajúceho alebo po dohode osobne v mieste podnikania Predávajúceho. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. meno a priezvisko objednávateľa, resp. obchodné meno spoločnosti, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
 • 2.2. Pred zaslaním objednávky je Kupujúci povinný oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že so Všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasí. Každá objednávka doručená predávajúcemu je záväzná a obratom bude potvrdená elektronickou poštou - formou e-mailu zaslaného na adresu uvedenú Kupujúcim.
 • 2.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane balného a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
 • 2.4. Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia Predávajúceho elektronickou poštou (e-mailom) Kupujúcemu.
 • 2.5. Predávajúci zašle tovar aj keď objednávka nie je, čo sa týka druhov tovaru, kompletná.  Pri dodatočnom zasielaní chýbajúceho tovaru Predávajúci neúčtuje poplatok za poštovné a balné.
 • 2.6. Ak zaslanie chýbajúceho tovaru je pre Kupujúceho neprijateľné, musí chýbajúci tovar stornovať e-mailom.

III. Cena, doprava a platobné podmienky

 • 3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim podľa článku II. bod 2.2., riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
 • 3.2. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje. V kúpnej cene tovaru do výšky 70 € nie sú zahrnuté náklady na balné a dopravné.
 • 3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu dopravy a úhrady uvedeného v objednávke, a to nasledovne:

Pri zaslaní tovaru na dobierku GLS je dopravné a balné (vrátane poistného): podľa cenníka za doručovacie služby - automaticky vypočítané a uvedené pri objednávke.

Doba doručenia do 24 hodín okrem nedele a sviatkov.

Pri platbe na dobierku nie je Kupujúcemu účtovaný žiadny poplatok za dobierku.

Objednávky musia byť doručené do 12:00 hod., aby mohli byť vybavené a zaslané v ten istý deň.

Pri nákupe nad 90 € je dopravné zdarma.

Platba vopred sa uhrádza iba na základe e-mailom zaslanej faktúry Predávajúcim po obdržaní objednávky.

 • 3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.
 • 3.5. Ak nebude celková suma kúpnej ceny pri platbe vopred, vrátane poštovného pripísaná na účet Predávajúceho do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky podľa článku II. bod 2.2., má Predávajúci právo objednávku stornovať.

IV. Množstevné a ostatné zľavy

 • 4.1 Kupujúci môže Predávajúceho požiadať pri nákupe väčšieho množstva tovaru o poskytnutie zľavy. Množstevné zľavy sú poskytované individuálne formou cenovej ponuky Predávajúceho na základe predchádzajúceho dopytu Kupujúceho.
 • 4.2 Zľavy uvedené v časti 4.1 možno poskytnúť pri nákupe minimálne 5 ks toho istého tovaru alebo 10 ks rozdielneho tovaru. Na tieto zľavy nevzniká automaticky nárok s výnimkou:

               - ak je v e-shope pri tovare uvedená možnosť množstevnej zľavy
               - zverejnené akciové ponuky Predávajúceho

 • 4.3 Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť zľavy individuálne podľa druhu tovaru, jeho množstve a charaktere (akciový alebo bežný tovar).

V. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • 5.1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) až do uplynutia dodacej lehoty, ktorá bola dohodnutá s Kupujúcim.
 • 5.2. Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň zaslania objednávky.
 • 5.3. Kupujúci má právo stornovať objednávku taktiež v prípade, že objednávka nebola potvrdená Predávajúcim podľa článku II. bod 2.2. do 24 hodín. V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú a odoslanú objednávku, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky.
 • 5.4. Ak Kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania dodacej lehoty Predávajúcim, storno poplatok mu nebude účtovaný.
 • 5.5. Kupujúci objednávku stornuje zaslaním žiadosti na e-mail: info@supernaradie.sk
 • 5.6. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru a nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
 • 5.7. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže Kupujúceho telefonicky zastihnúť.
 • 5.8. O stornovaní objednávky bude Kupujúci preukázateľne informovaný Predávajúcim elektronickou poštou (e-mailom).
 • 5.9. V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Toto právo platí aj v prípade, ak si Kupujúci tovar objednaný prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru vyzdvihol osobne priamo u Predávajúceho.
 • 5.10. Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy sa môže uskutočniť písomne, elektronickou poštou (e-mailom) alebo osobne v mieste podnikania Predávajúceho.
 • 5.11. Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe - faktúra a záručný list ak bol súčasťou tovaru. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo odoslaním tovaru na adresu sídla Predávajúceho. Tovar je potrebné zaslať poistený na náklady Kupujúceho.
 • 5.12. V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v tomto článku, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar nekompletný, akokoľvek poškodený, opotrebovaný alebo s rozbaleným obalom, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený si započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal nedostatky, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 • 5.13. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VI. Dodacie podmienky

 • 6.1. Tovar sa doručuje spravidla prostredníctvom firmy GLS.
 • 6.2. Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar do 24 hodín prostredníctvom GLS v pracovné dni, ak bola objednávka prijatá do 12.00 hod.  Tovar, ktorý nie je na sklade, sa Predávajúci zaväzuje dodať do 10 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Ak chýbajúci tovar je súčasťou objednávky, ktorá má ešte ďalšie položky, Predávajúci zašle dostupné položky alebo množstvo Kupujúcemu za cenu dopravného a balného uvedeného v objednávke. Pri dodatočnom zaslaní chýbajúceho tovaru Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu dopravné a balné náklady.Dodacia lehota začína plynúť pri dodaní tovaru na dobierku dňom potvrdenia objednávky Predávajúcim elektronickou poštou (e-mailom) a pri platbe prevodom na účet dňom pripísania celej sumy kúpnej ceny vrátane poštovného na účet Predávajúceho. Kupujúci bude o dodacej lehote dlhšej ako 10 pracovných dní informovaný telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).
 • 6.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej dodacej lehote, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania.
 • 6.4. Ak sa Predávajúci dohodol s Kupujúcim na osobnom odbere alebo na dodaní tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, Predávajúci sa zaväzuje rezervovať pre Kupujúceho tovar v mieste podnikania Predávajúceho po dobu 3 dní od odoslania potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) podľa článku II. bod 2.2. Kupujúcemu. Ak si Kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme, márnym uplynutím tejto lehoty sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili. Prepravné náklady tovaru hradí Kupujúci.
 • 6.5. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať v dohodnutej dodacej lehote a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 5 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
 • 6.6. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto neodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.
 • 6.7. Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť riadne dodávaný tovar, je povinný Predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru Kupujúcemu.

VII. Záruka, reklamácie

 • 7.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 • 7.2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, ošetrovaním, praním alebo sušením, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo vystavením netypickým podmienkam.
 • 7.3. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi poštou na adresu sídla Predávajúceho. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis nedostatku a záručný list. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v pôvodnom obale.
 • Výrobky značiek Makita a Dolmar sa zasielajú priamo do servisného strediska: Makita s.r.o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica, prostredníctvom kuriérnej spoločnosti UPS, objednanie na t.č. 168 77, náklady na prepravu hradí Makita, s.r.o.
 • 7.4. Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.
 • 7.5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, Predávajúci môže Kupujúcemu účtovať prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru Kupujúcemu. Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.
 • 7.6. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.